.

Regulamin

 REGULAMIN 54. CROSSU OSTRZESZOWSKIEGO 8.04.2018r

I. CEL ZAWODÓW
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu dla młodzieży i dorosłych,
Promocja zdrowia i zapobieganie patologiom społecznym dzięki uprawianiu systematycznego biegania,
Wyłonienie uzdolnionej młodzieży do biegania wyczynowego,
Promocja Ostrzeszowa jako stolicy polskich biegów przełajowych.

 II. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

     54. Cross Ostrzeszowski odbędzie się w dniu 8.04.2018r ( niedziela) 

          Ostrzeszów ul. Kąpielowa 5  stadion im. J. Kusocińskiego

 III. PATRONAT

       Polski Komitet Olimpijski,

       Minister Sportu i Turystyki,

       Minister Edukacji Narodowej,

       Polski Związek Lekkiej Atletyki,

       Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

       Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,

       Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu,

       Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu,

       Związek Stowarzyszeń Sportowych "Sprawni - Razem"  Warszawa,

       Szkolny Związek Sportowy Warszawa,

       Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie,

       Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska,

       Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie.

 IV. ORGAZNIZATOR ZAWODÓW

      Organizatorem zawodów jest Społeczny Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzą:

      Stowarzyszenie Sportowe "Crossy Ostrzeszowskie".

      Związek Stowarzyszeń Sportowych "Sprawni - Razem".

      Miasto i Gmina Ostrzeszów.

      Powiat Ostrzeszowski.

      Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie.

      Powiatowe Zrzeszenie LZS Ostrzeszów.

      Szkolny Związek Sportowy w Ostrzeszowie.

      Ludowy Klub Sportowy Orkan Ostrzeszów.

      Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu.

 V. PROGRAM ZAWODÓW

7:00 - 9:00    

Udostępnienie tras biegowych zawodnikom
Praca biura zawodów świetlica OSiR - ul. Kąpielowa 5.

 9:00 - 9:25

Zbiórka uczestników na płycie stadionu do otwarcia imprezy z tabliczkami i nazwami reprezentacji, 
przybycie oficjalnych gości oraz komitetu organizacyjnego 54. Crossu Ostrzeszowskiego.

9:30 - 10:00

Wprowadzenie na stadion sztafety do odpalenia znicza.

Ceremonia Otwarcia zawodów: odczyt apelu.

Oficjalne otwarcie 54. Crossu Ostrzeszowskiego przez Prezes Stowarzyszenia Sportowego „Crossy  Ostrzeszowskie” Włodzimierza Drogiego, Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów  Mariusza Witka  i Starostę Ostrzeszowskiego Lecha Janickiego.  Zapalenie znicza na stadionie przez uczestników sztafety Klubu Olimpijczyka z Wysocka Wielkiego.

 10:20 

Zbiórka zawodników startujących w Półmaratonie im. Mirosława Zaremby na ulicy Kąpielowej z ulicą Tęczową.

 10:30

Rozpoczęcie biegów zgodnie z programem minutowym.

  13:30

Uroczyste zakończenie na stadionie 54. CROSSU OSTRZESZOWSKIEGO

 

VII. UCZESTNICTWO W ZAWODACH, PUNKTACJA I LIMITY STARTOWE


Niniejszy Regulamin odnosi się i obejmuje swoimi przepisami różne grupy zawodników biorących udział
w 54. CROSSIE OSTRZESZOWSKIM. Grupami tymi są:

- biegi przedszkolaków,

- biegi młodzieży szkół podstawowych, (Mistrzostwa Powiatu Ostrzeszowskiego)

- biegi młodzieży klas gimnazjalnych, (Mistrzostwa Powiatu Ostrzeszowskiego)

- biegi młodzieży szkół ponadpodstawowych (Mistrzostwa Powiatu Ostrzeszowskiego)

- XXII Mistrzostwa Polski Związku Stowarzyszeń Sportowych Sprawni –Razem,

- XX Półmaratonu Ostrzeszowskiego  - limit startujących 400 osób

- biegu OPEN dla kobiet i mężczyzn na dystansie 5000m.

- bieg Nordic Walking

 W ramach otwartych Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego punktowani będą wszyscy zawodnicy,

którzy ukończą bieg wg klucza:

1 miejsce - 51 pkt.

2 miejsce - 49 pkt.

3 miejsce - 48 pkt.

50 i każde następne - 1 pkt.

 

W biegach szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i ponadpodstawowych do punktacji drużynowej zalicza się punkty pięciu kolejnych najlepszych zawodników danej szkoły. W każdym biegu może startować dowolna liczba zawodników reprezentujących daną szkołę.

W szkołach podstawowych, klas gimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzona będzie jedna wspólna klasyfikacja drużynowa dziewcząt i chłopców.

 

Nagrody dla najlepszych szkół zostaną wręczone podczas uroczystego podsumowania 54. Crossu w maju br.
Za właściwe przygotowanie do imprezy i stan zdrowia zawodników odpowiada kierownik ekipy, trener, nauczyciel (inny opiekun) lub sam startujący jeśli jest pełnoletni, a w przypadku dzieci przedszkolnych rodzic – opiekun.

Cross odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne i zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem.

Zawodnik może startować  tylko w jednym biegu. W przypadku startu więcej niż w jednym biegu, zawodnik będzie podlegać dyskwalifikacji we wszystkich biegach w których wystartował.

W zawodach mogą starować osoby odpowiednio przygotowane do wysiłku fizycznego. Obowiązuje właściwy strój sportowy.
Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wizerunku zawodników występujących 
w poszczególnych biegach w publikacjach służących promocji imprezy sportowej.

 VI. DEKORACJA ZAWODNIKÓW

 

W biegach szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych dekorowanych

będzie pierwszych 6 zawodników.

Dekoracja zwycięzców tych biegów nastąpi bezpośrednio po ich zakończeniu.

We wszystkich pozostałych biegach tj. biegu open, oraz w biegach Stowarzyszenia "Sprawni - Razem" dekorowanych będzie pierwszych 6  zawodników z każdego biegu.

Dekoracja zwycięzców tych biegów nastąpi po ok. 10 minutach od ich zakończenia. 

W biegu na dystansie 21097,5m (półmaraton) dekoracja nastąpi o godzinie 12:30 – dotyczy klasyfikacji OPEN i poszczególnych kategorii wiekowych.
W Półmaratonie Ostrzeszowskim obowiązywał będzie limit czasu 2,5 godz.

XX Półmaraton Ostrzeszowski rozgrywany podczas 54. Crossu w dniu 8.04.2018r.

wliczany jest do punktacji Grand Prix Wielkopolski 2018r.

 Bieg przedszkolaka i Nordic Walking są biegami rekreacyjnymi, w których nie będą wyłaniani zwycięzcy.

Wszyscy uczestnicy tych 2-ch biegów otrzymają medale uczestnictwa.

 VII. ZGŁOSZENIA - ZAPISY DO 54. CROSSU OSTRZESZOWSKIEGO  

 Zapisy wszystkich uczestników ze szkół oraz osób indywidualnych należy nadsyłać do dnia 5 kwietnia do godz.12:00(termin ostateczny) za pośrednictwem maila: biuro@datasport.pl (zapisy MUSZĄ zawierać informację: w tytule – Cross Ostrzeszowski, W treści - imię nazwisko, płeć, rocznik, nazwa szkoły, miasto, powiat, województwo).

Półmaraton - zapisy indywidualne na stronie - www.datasport.pl

Bieg OPEN   - zapisy indywidualne na stronie - www.datasport.pl

Biegi Sprawni Razem -  za pośrednictwem maila: biuro@datasport.pl

Biegi Szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych - biuro@datasport.pl

Biegi przedszkolaków oraz nordic walking - www.crossostrzeszowski.pl.

 

WYDAWANE NUMERY PRZYPISANE SĄ BEZPOŚREDNIO DO DANEJ OSOBY – za prawidłowość ich wydawania odpowiada opiekun grupy.  

Numery wydawane będą: w dn. 5.04.(czwartek) w godz.17:30-19:00, 6.04. (piątek) w godz.10:00 – 18:00 oraz 7.04. (sobota) w godz.12:00 – 21:00 w świetlicy OSiR-u Ostrzeszów ul. Kąpielowa 5 oraz w dniu zawodów w godz. 7:00 – 9:00

Za zawodnika zgłoszonego uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Opłata startowa dotyczy zawodników półmaratonu, biegu open oraz Nordic Walking. Pozostałe biegi są biegami bezpłatnymi. Opłata  startowa nie podlega zwrotowi. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dowodu wpłaty wpisowego. Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora.
W tytule przekazu obowiązkowo należy podać pełną listę startujących tj. liczbę osób, nazwę szkoły, klubu, związku, organizacji. Brak tych danych może uniemożliwić przyporządkowanie opłaty startowej do zawodnika bądź grupy szkolnej czy klubowej.

 

Uwaga opiekunowie oraz trenerzy:

Wszystkie zgłoszenie odbywają się za pośrednictwem firmy obsługującej zawody www.datasport.pl

Biuro zawodów crossu nie prowadzi zapisów dla szkół podstawowych, klas gimnazjalnych

Każdy zawodnik posiada numer startowy zaopatrzony w chip

Kolejność ukończenia poszczególnych biegów jest rejestrowana automatycznie na podstawie  dołączonego chipu.

 VIII. OPŁATA STARTOWA PÓŁMARATONU:

 Osoby, które zapiszą się i opłacą bieg do lutego 2018r. – opłata startowa 50zł

Od 1 do 31 marca 2018r. - opłata startowa 60zł

Od 1 kwietnia do dnia zawodów - opłata 70zł

 

Osoby, które dokonają opłaty po dniu 7 kwietnia 2018r. zobowiązane są do przedstawienia dowodu wpłaty w trakcje weryfikacji w biurze zawodów. Weryfikacje zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie  opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu poprzedzającym zawody tj. 7.04.2018r. w biurze zawodów OSiR ul. Kąpielowa 5 od godz. 12:00 - 21:00, a w dniu zawodów 8.04.2018r. w biurze zawodów w godz. 7:00 - 9:00.

 IX. OPŁATA STARTOWA 5 KM OPEN:

10 zł od uczestników biegu, jeżeli wpłata dokonana będzie do dnia 31.03.2018r.

Po terminie wysokość opłaty wynosi 15 zł.

 X. FINANSOWANIE I NAGRODY

Koszty organizacyjne 54. Crossu pokrywa Komitet Organizacyjny, natomiast koszty związane ze startem zawodników w półmaratonie i biegu open pokrywają startujący zawodnicy.
Każdy zawodnik po zakończeniu biegu otrzyma talon konsumpcyjny.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych w półmaratonie otrzymują nagrody finansowe, ich wysokość zostanie podana w Regulaminie Półmaratonu i umieszczona na stronie www.crossostrzeszowski.pl.

Wszyscy uczestnicy półmaratonu, którzy ukończą bieg otrzymują od organizatora pamiątkowe medale.

 XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz sprawy sporne wynikłe w czasie zawodów rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza i Kierownictwo Crossu w miejscu wyznaczonym na płycie stadionu. Kierownicy ekip/opiekunowie powinni posiadać przy sobie legitymacje szkolne, ewentualnie dokumenty tożsamości ze zdjęciem oraz badania lekarskie zawodników w celu wyrywkowej weryfikacji zawodników. Wyniki po weryfikacji, w jak najkrótszym czasie zostaną umieszczone na stronie internetowej powiatu www.powiatostrzeszowski.pl oraz stronie  Crossów www.crossostrzeszowski.pl.

OBOWIĄZUJE ZAKAZ BIEGANIA W KOLCACH!!!

Zapisy do kategorii biegowej zgodnie z rokiem urodzenia

 

Komisja Odwoławcza będzie rozpatrywała sprawy nie ujęte w regulaminie oraz protesty po wpłaceniu kaucji w wysokości 300zł. W przypadkach nieuzasadnionych kaucja nie zostanie zwrócona. 

 

PROGRAM MINUTOWY BIEGÓW:

10:20 

Zbiórka zawodników startujących w Półmaratonie im. Mirosława Zaremby

 na ulicy Kąpielowej z ulicą Tęczową.

10:30

Start XX Półmaratonu Ostrzeszowskiego im. Mirosława Zaremby  (limit czasu ukończenia 2,5h tj. do godz. 13:00)

10:35

NORDIC WALKING -  OPEN  Kobiet i mężczyzn - dystans 5000 m

 

BIEGI  STOWARZYSZENIA  "SPRAWNI - RAZEM"
10:40  - start do biegu kobiet rocznik 2002 i młodsze    - dystans 1000 m
10:45  - start do biegu mężczyzn rocznik 2002 i młodsi  - dystans 2000 m 
10:55  - start do biegu kobiet rocznik 2001 i starsi         - dystans 1500 m

11:00  - start do biegu mężczyzn rocznik 2001 i starsi    - dystans 3000 m

 

BIEGI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS GIMNAZJALNYCH
11:05 - dziewczęta    rocznik - 2010 - 2009  -  dystans   800 m 
11:10 - chłopcy         rocznik - 2010 - 2009  -  dystans   800 m 

11:15 - dziewczęta    rocznik - 2008 - 2007  -  dystans   800 m 
11:20 - chłopcy         rocznik - 2008 - 2007  -  dystans  800 m 
11:27 - dziewczęta    rocznik – 2006 - 2005  -  dystans 1000 m 
11:35 - chłopcy         rocznik – 2006 - 2005  -  dystans 1000 m

…………………………..

11:45 - dziewcząt     rocznik - 2002 – 2004  -  dystans  1500 m 

11:50 - chłopców     rocznik - 2002 – 2004  -   dystans  2000 m 

 BIEG SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH - ŚREDNICH

12:10 - dziewcząt    rocznik - 2001 - 1999/98 - dystans 2000 m

12:20 - chłopców    rocznik - 2001 - 1999/98 - dystans 3000 m

 12:30  BIEG OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN   –  dystans 5000 m

 BIEG PRZEDSZKOLAKÓW

12:40 - start do biegu dziewcząt rocznik - 2011 i młodsi  - dystans 400 m

12:55 - start do biegu chłopców rocznik - 2011 i młodsi  - dystans 400 m

 Informacji udzielają:

Kierownik zawodów      - Janusz Suwiczak tel. 668 442 358

Kierownik Sekretariatu  - Alina Błaszczyk   tel. 601 955 313

Kierownik Tras            - Paweł Gilar         tel. 604 778 389

Dyrektor Półmaratonu  - Marcin Poprawa  tel. 602 283 907

 

Powyższy regulamin dostępny jest na stronach internetowych: 

www.crossostrzeszowski.pl

                                                                                                                   Stowarzyszenie Sportowe „Crossy Ostrzeszowskie”

                                                                                     Prezes Włodzimierz Drogi

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI

ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH „SPRAWNI – RAZEM”

                                   OSTRZESZÓW 07 – 08. 04. 2018 r

 I. CEL ZAWODÓW

 Celem zawodów jest popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wykorzystanie biegania do poprawy zdrowia fizycznego, integracja, selekcja dzieci

i młodzieży posiadających predyspozycje do uprawiania sportu wyczynowego.

 II. ORGANIZATOR ZAWODÓW

 Organizatorem zawodów jest:

  1. Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni- Razem”- WARSZAWA
  2. Odział Wielkopolski Stowarzyszenia „Sprawni- Razem” z siedzibą w Ostrzeszowie
  3. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ostrzeszowie
  4. LKS „Orkan” w Ostrzeszowie
  5. Stowarzyszenie Sportowe „Crossy Ostrzeszowskie”
  6. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie

 III. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW POLSKI W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

 Mistrzostwa Polski odbędą się w dniu 08.04.2018 r. (niedziela) o godzinie 9:30 na trasach przylegających do stadionu lekkoatletycznego im. Janusza Kusocińskiego ul. Kąpielowa 5    w Ostrzeszowie.

 OZNAKOWANIE TRAS

Trasy oznakowane będą chorągiewkami, tabliczkami z zaznaczonym dystansem oraz taśmami. Każdy bieg prowadzony będzie przez pilota na motorze lub rowerze.

 IV. UCZESTNICTWO W ZAWODACH

 W ramach tegorocznych Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych rozegrane zostaną cztery biegi/ dwa dla dziewcząt i dwa dla chłopców/ grupa młodsza dziewcząt rocznik 2002 i młodsze- dystans1000 m, grupa starsza dziewcząt rocznik 2001 i starsze dystans1500 moraz chłopcy młodsi rocznik 2002 i młodsi dystans2000 mi chłopcy starsi rocznik 2001 i starsi,

dystans 3000m. W Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy odpowiednio wytrenowani i przygotowani kondycyjnie do wysiłku fizycznego przez trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, będący aktualnie uczniami lub absolwentami szkół i placówek specjalnych, którzy zakwalifikowali się do tej imprezy

w wyniku zajęcia pierwszych trzech miejsc w poszczególnych biegach w zawodach rangi wojewódzkiej. W zawodach mogą startować tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie. Za stan zdrowia zawodników odpowiada kierownik ekipy, trener, nauczyciel.

Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne i zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA i uregulowaniami organizatorów

 Podczas Mistrzostw Polski będą cztery dekoracje indywidualne. Nagrodzonych będzie sześciu  pierwszych zawodników w kategoriach wiekowych.

Zgłoszenia zawodników do Mistrzostw Polski w biegach przełajowych należy przesłać do dnia 23.03.2018 r,  e-mail bkokoszko@op.pl kontakt telefoniczny 605 657 498

Ze względu na wprowadzenie pomiaru elektronicznego po wyznaczonym terminie organizator nie dopuści do zawodów.

.Zgłoszenia zawodników do Mistrzostw Polski  powinno  zawierać następujące dane:

  

Lp

Nazwisko i imię

Płeć

Rocznik

Dystans

Szkoła

Województwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proszę również na oddzielnej karcie podać najważniejsze informacje o swojej ekipie.

Otrzymane informacje zostaną przekazane spikerowi zawodów celem ich wykorzystania podczas trwania zawodów.

 V. PROGRAM ZAWODÓW

 PROGRAM ZAWODÓW

7:00 - 9:00    

Udostępnienie tras biegowych zawodnikom
Praca biura zawodów świetlica OSiR - ul. Kąpielowa 5.


 9:00 - 9:25

Zbiórka uczestników na płycie stadionu do otwarcia imprezy z tabliczkami i nazwami reprezentacji, 
przybycie oficjalnych gości oraz komitetu organizacyjnego 54. Crossu Ostrzeszowskiego.
9:30 - 10:00

Wprowadzenie na stadion sztafety z Klubu Olimpijczyka z Wysocka Wielkiego.

Ceremonia Otwarcia zawodów: odczyt apelu.

Oficjalne otwarcie 54. Crossu Ostrzeszowskiego przez Prezes Stowarzyszenia Sportowego „Crossy  Ostrzeszowskie” Włodzimierza Drogiego, Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów  Mariusza Witka  i Starostę Ostrzeszowskiego Lecha Janickiego.  Zapalenie znicza na stadionie przez uczestników sztafety Klubu Olimpijczyka z Wysocka Wielkiego.

10:20 

Zbiórka zawodników startujących w Półmaratonie im. Mirosława Zaremby na ulicy Kąpielowej z ulicą Tęczową.

10:30

Rozpoczęcie biegów zgodnie z programem minutowym.

 13:30

Uroczyste zakończenie na stadionie 54. CROSSU OSTRZESZOWSKIEGO

 VI. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ZAWODÓW

 Organizator zawodów jest zobowiązany zapewnić:

      w godz. 7:00- 9:00,

 VII. FINANSOWANIE

 koszty organizacyjne zawodów ponoszą organizator i współorganizatorzy,

      tj. jeden nocleg, kolację, śniadanie oraz obiad- bez prowiantu na drogę.

        Każdy zawodnik po zakończeniu biegu otrzyma talon konsumpcyjny

 VIII. NAGRODY

 Organizatorzy uhonorują pierwszych sześciu zawodników z każdego biegu

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza i Kierownictwo Zawodów.

 zawodnik nie posiadający na mecie chipu o nie będzie klasyfikowany,

 kierownik, opiekun powinien posiadać przy sobie legitymację szkolną zawodnika, dowód osobisty, badanie lekarskie,

 UWAGA!

Pomiar czasu elektroniczny.

Każdy  uczestnik otrzyma numer startowy z wbudowanym chipem.

Obowiązuje zakaz biegania w kolcach!

  

                         Jolanta Kokoszko

2018.01.09
Drodzy Sponsorzy jeżeli tylko zdecydujecie się na wzięcie udziału przy organizacji lub wsparciu naszej działalności prosimy o kontakt, aby móc jak najszybciej rozpocząć promocję Państwa firmy choćby na naszej stronie internetowej w formie loga i odnośnika do Państwa strony www.
2018.01.09
Jeżeli macie Państwo ochotę pomóc nam w organizacji zawodów w formie wsparcia finansowego bądź rzeczowego to prosimy o kontakt.