.

Regulamin

 

REGULAMIN 55. CROSSU OSTRZESZOWSKIEGO 7.04.2019r

I. CEL ZAWODÓW
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu dla młodzieży i dorosłych,
Promocja zdrowia i zapobieganie patologiom społecznym dzięki uprawianiu systematycznego biegania,
Wyłonienie uzdolnionej młodzieży do biegania wyczynowego,
Promocja Ostrzeszowa jako stolicy polskich biegów przełajowych.

 

II. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

     55. Cross Ostrzeszowski odbędzie się w dniu 7.04.2019r ( niedziela) 

          Ostrzeszów ul. Kąpielowa 5  stadion im. J. Kusocińskiego

  

III. PATRONAT

       Polski Komitet Olimpijski,

       Minister Sportu i Turystyki,

       Minister Edukacji Narodowej,

       Polski Związek Lekkiej Atletyki,

       Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

       Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,

       Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu,

       Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu,

       Szkolny Związek Sportowy Warszawa,

       Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie,

       Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska,

       Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie.

 

 

IV. ORGAZNIZATOR ZAWODÓW
      Organizatorem zawodów jest Społeczny Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzą:

      Stowarzyszenie Sportowe "Crossy Ostrzeszowskie".

       Miasto i Gmina Ostrzeszów.

      Powiat Ostrzeszowski.

      Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie.

      Powiatowe Zrzeszenie LZS Ostrzeszów.

      Szkolny Związek Sportowy w Ostrzeszowie.

      Ludowy Klub Sportowy Orkan Ostrzeszów.

      Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu.

 V. PROGRAM ZAWODÓW

7:00 - 9:00    

Udostępnienie tras biegowych zawodnikom
Praca biura zawodów świetlica OSiR - ul. Kąpielowa 5.

 9:00 - 9:25

Zbiórka uczestników na płycie stadionu do otwarcia imprezy z tabliczkami i nazwami reprezentacji, 
przybycie oficjalnych gości oraz komitetu organizacyjnego 55. Crossu Ostrzeszowskiego.

9:30 - 10:00

Ceremonia Otwarcia zawodów: odczyt apelu.

Oficjalne otwarcie 55. Crossu Ostrzeszowskiego przez Prezes Stowarzyszenia Sportowego „Crossy  Ostrzeszowskie” Włodzimierza Drogiego, Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów  Patryka Jędrowiaka  i Starostę Ostrzeszowskiego Lecha Janickiego.  Zapalenie znicza na stadionie

 

10:20 

Zbiórka zawodników na bieżni przed trybuną główną do startu honorowego w Półmaratonie im. Mirosława Zaremby.

 

10:30

Rozpoczęcie biegu na ulicy Kąpielowej z ulicą Tęczową.

 

 13:30

Uroczyste zakończenie na stadionie 55. CROSSU OSTRZESZOWSKIEGO

 

VII. UCZESTNICTWO W ZAWODACH, PUNKTACJA I LIMITY STARTOWE


Niniejszy Regulamin odnosi się i obejmuje swoimi przepisami różne grupy zawodników biorących udział
w 55. CROSSIE OSTRZESZOWSKIM. Grupami tymi są:

- XXI Półmaratonu Ostrzeszowskiego  - limit startujących 400 osób (Dla osób którzy ukończą losowanie nagród)

- bieg Nordic Walking

- biegi młodzieży szkół podstawowych,

- biegu OPEN dla kobiet i mężczyzn oraz szkół ponadpodstawowych na dystansie 4000m.

  (Dla osób którzy ukończą losowanie nagród)

- biegi przedszkolaków,


Za właściwe przygotowanie do imprezy i stan zdrowia zawodników odpowiada kierownik ekipy, trener, nauczyciel (inny opiekun) lub sam startujący jeśli jest pełnoletni, a w przypadku dzieci przedszkolnych rodzic – opiekun.

Cross odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne i zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem.

Zawodnik może startować  tylko w jednym biegu. W przypadku startu więcej niż w jednym biegu, zawodnik będzie podlegać dyskwalifikacji we wszystkich biegach w których wystartował.

W zawodach mogą starować osoby odpowiednio przygotowane do wysiłku fizycznego. Obowiązuje właściwy strój sportowy.
Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wizerunku zawodników występujących 
w poszczególnych biegach w publikacjach służących promocji imprezy sportowej.


VI. DEKORACJA ZAWODNIKÓW

 

Dekoracja zwycięzców tych biegów nastąpi bezpośrednio po ich zakończeniu.

We wszystkich biegach dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników z każdego biegu.

W biegu na dystansie 21097,5m (półmaraton) dekoracja nastąpi o godzinie 12:30 – dotyczy klasyfikacji OPEN i poszczególnych kategorii wiekowych.
W Półmaratonie Ostrzeszowskim obowiązywał będzie limit czasu 2,5 godz.

XXI Półmaraton Ostrzeszowski rozgrywany podczas 55. Crossu w dniu 7.04.2019r.

wliczany jest do punktacji Grand Prix Wielkopolski 2019r.

 

Bieg przedszkolaka i Nordic Walking są biegami rekreacyjnymi, w których nie będą wyłaniani zwycięzcy.

Wszyscy uczestnicy tych 2-ch biegów otrzymają medale uczestnictwa.

 

VII. ZGŁOSZENIA - ZAPISY DO 55. CROSSU OSTRZESZOWSKIEGO  

 

Zapisy wszystkich uczestników ze szkół oraz osób indywidualnych należy nadsyłać do dnia 4 kwietnia do godz.12:00(termin ostateczny) za pośrednictwem maila: biuro@datasport.pl (zapisy MUSZĄ zawierać informację: w tytule – Cross Ostrzeszowski, W treści - imię nazwisko, płeć, rocznik, nazwa szkoły, miasto, powiat, województwo).

Półmaraton - zapisy indywidualne na stronie - www.datasport.pl

Bieg OPEN   - zapisy indywidualne na stronie - www.datasport.pl

Biegi Szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych - biuro@datasport.pl

Biegi przedszkolaków oraz Nordic Walking - biuro@datasport.pl

 

WYDAWANE NUMERY PRZYPISANE SĄ BEZPOŚREDNIO DO DANEJ OSOBY – za prawidłowość ich wydawania odpowiada opiekun grupy.  

Numery wydawane będą: w dn. 4.04.(czwartek) w godz. 08:00 – 10:30 i 17:30-19:00, 5.04. (piątek) w godz.08:00 – 10:30 i 17:30-19:00 oraz 6.04. (sobota) w godz.10:00 - 12:00 i 15:00 - 21:00 w świetlicy OSiR-u Ostrzeszów ul. Kąpielowa 5 oraz w dniu zawodów w godz. 7:00 – 9:00

Za zawodnika zgłoszonego uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Opłata startowa dotyczy zawodników półmaratonu, biegu open oraz Nordic Walking. Pozostałe biegi są biegami bezpłatnymi. Opłata  startowa nie podlega zwrotowi. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dowodu wpłaty wpisowego. Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora.
W tytule przekazu obowiązkowo należy podać pełną listę startujących tj. liczbę osób, nazwę szkoły, klubu, związku, organizacji. Brak tych danych może uniemożliwić przyporządkowanie opłaty startowej do zawodnika bądź grupy szkolnej czy klubowej.

 

Uwaga opiekunowie oraz trenerzy:

Wszystkie zgłoszenie odbywają się za pośrednictwem firmy obsługującej zawody www.datasport.pl

Biuro zawodów crossu nie prowadzi zapisów

Każdy zawodnik posiada numer startowy zaopatrzony w chip

Kolejność ukończenia poszczególnych biegów jest rejestrowana automatycznie na podstawie  dołączonego chipu.

 

 

VIII. OPŁATA STARTOWA PÓŁMARATONU:

 

Osoby, które zapiszą się i opłacą bieg do lutego 2019r. – opłata startowa 50zł

Od 1 do 31 marca 2019r. - opłata startowa 60zł

Od 1 kwietnia do dnia zawodów - opłata 70zł

 

Osoby, które dokonają opłaty po dniu 6 kwietnia 2019r. zobowiązane są do przedstawienia dowodu wpłaty w trakcje weryfikacji w biurze zawodów. Weryfikacje zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie  opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu poprzedzającym zawody tj. 6.04.2019r. w biurze zawodów OSiR ul. Kąpielowa 5 zgodnie z godzinami funkcjonowania.

 

 

IX. OPŁATA STARTOWA 4 KM OPEN i Nordic Walking:

4000 m - OPEN

20 zł od uczestników biegu, jeżeli wpłata dokonana będzie do dnia 31.03.2019r.

Po terminie wysokość opłaty wynosi 30 zł

Nordic Walking 4000 m

10 zł od uczestników biegu

 

X. FINANSOWANIE I NAGRODY
Koszty organizacyjne 55. Crossu pokrywa Komitet Organizacyjny, natomiast koszty związane ze startem zawodników w półmaratonie i biegu open pokrywają startujący zawodnicy.
Każdy zawodnik po zakończeniu biegu otrzyma talon konsumpcyjny.
Wszyscy uczestnicy półmaratonu, którzy ukończą bieg otrzymują od organizatora pamiątkowe medale.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz sprawy sporne wynikłe w czasie zawodów rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza i Kierownictwo Crossu w miejscu wyznaczonym na płycie stadionu. Kierownicy ekip/opiekunowie powinni posiadać przy sobie legitymacje szkolne, ewentualnie dokumenty tożsamości ze zdjęciem oraz badania lekarskie zawodników w celu wyrywkowej weryfikacji zawodników. Wyniki po weryfikacji, w jak najkrótszym czasie zostaną umieszczone na stronie internetowej powiatu www.powiatostrzeszowski.pl oraz stronie  Crossów www.crossostrzeszowski.pl.

OBOWIĄZUJE ZAKAZ BIEGANIA W KOLCACH!!!

Zapisy do kategorii biegowej zgodnie z rokiem urodzenia

 

Komisja Odwoławcza będzie rozpatrywała sprawy nie ujęte w regulaminie oraz protesty po wpłaceniu kaucji w wysokości 300zł. W przypadkach nieuzasadnionych kaucja nie zostanie zwrócona. 

 

 

 

PROGRAM MINUTOWY BIEGÓW:

   10:25

              Honorowy Start XXI Półmaratonu z przed trybuny głównej

   10:30

             Start XXI Półmaratonu Ostrzeszowskiego im. Mirosława Zaremby  (limit czasu 2,5h tj. do godz. 13:00)

    10:35

           NORDIC WALKING -  OPEN  Kobiet i mężczyzn - dystans 4000 m

 

BIEGI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


    10:45 - dziewczęta    I – II    rocznik - 2010 - 2009  -  dystans   800 m 
     10:55 - chłopcy         I - II    rocznik - 2010 - 2009  -  dystans   800 m 

     11:00 - dziewczęta   III - IV   rocznik - 2008 - 2007  -  dystans   800 m 
     11:07 - chłopcy        III - IV   rocznik - 2008 - 2007  -  dystans  800 m 
     11:15 - dziewczęta    V - VI    rocznik – 2006 - 2005  -  dystans 1000 m 
     11:25 - chłopcy         V - VI    rocznik – 2006 - 2005  -  dystans 1000 m

     11:32 - dziewcząt     VII - VIII rocznik - 2002 – 2004  -  dystans  1500 m 

     11:45 - chłopców     VII - VIII rocznik - 2002 – 2004  -   dystans  2000 m 

 

BIEG OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN

 

     12:15 -    Kobiet i Mężczyzn  rocznik – 2003 i starsi - dystans 4000 m (1000+3000)

 

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW

 

     12:45 - start do biegu dziewcząt rocznik - 2011 i młodsi  - dystans 400 m

     13:00 - start do biegu chłopców rocznik - 2011 i młodsi  - dystans 400 m

 

                  Dekoracja i losowanie nagród dla półmaratonu i biegu open

 


Informacji udzielają:

Vice Prezes                  -Bogusław Kokoszko            tel. 603 267 773

Kierownik zawodów      - Janusz Suwiczak     tel. 668 442 358

Kierownik Sekretariatu  - Dariusz Świtoń        tel. 606265236

Kierownik Tras             - Paweł Gilar             tel. 604 778 389

Dyrektor Półmaratonu  - Marcin Poprawa       tel. 602 283 907

 

Powyższy regulamin dostępny jest na stronach internetowych: 

www.crossostrzeszowski.pl

                   

                                                                       Stowarzyszenie Sportowe „Crossy Ostrzeszowskie”

                                                                                     Prezes Włodzimierz Drogi

2019.01.09
Drodzy Sponsorzy jeżeli tylko zdecydujecie się na wzięcie udziału przy organizacji lub wsparciu naszej działalności prosimy o kontakt, aby móc jak najszybciej rozpocząć promocję Państwa firmy choćby na naszej stronie internetowej w formie loga i odnośnika do Państwa strony www.
2019.01.09
Jeżeli macie Państwo ochotę pomóc nam w organizacji zawodów w formie wsparcia finansowego bądź rzeczowego to prosimy o kontakt.